واکاوی علل مشارکت پایین مهندسان در انتخابات نظام مهندسی ساختمان

مژده ابراهیمی؛ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران علت مشارکت پایین مهندسان در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران چیست؟این مقوله از دو منظر قابل بررسی است. ابتدا موضوعی که می تواند مورد بحث باشد این است که آیا درصدی که از مشارکت مهندسان در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران اعلام […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق